Pomáháme podle zákonných předpisů a chráníme osobní údaje v souladu s GDPR. Přečtete si podrobnosti níže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek Život bez dluhů, z.s. (dále jen „spolek“) je správcem osobních údajů fyzických osob, kteří se na spolek obrátí s žádostí o dluhové poradenství (dále jen „klienti“), a je proto povinen dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

Zpracování osobních údajů klientů jakožto subjektů údajů spolek provádí v souladu s nařízením. Vždy respektuje právo klientů na ochranu jejich základních práv a svobod, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů a jejich soukromého a osobního života.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně (v elektronickém informačním systému), přičemž oba tyto způsoby jsou důsledně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům, a tím i k jejich zneužití.

Při zpracování osobních údajů spolek vychází z těchto základních zásad:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost – osobní údaje musí být ve vztahu ke klientovi zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • účelové omezení – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezení uložení – osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci klientů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • integrita a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Informace klientům o zpracování osobních údajů

Podle čl. 14 nařízení je spolek jako správce osobních údajů mimo jiné povinen splnit vůči klientům informační povinnost o zpracování jejich osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Život bez dluhů, z.s., IČ: __________, se sídlem ______________________, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ___, vložka ____

tel.: +420 ________________

e-mail:  info@zivotbezdluhu.cz

Právní základ pro zpracování:

Osobní údaje klientů je spolek oprávněn zpracovávat, pouze pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • klient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto klienta;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na spolek vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů klienta nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je spolek pověřen;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů spolku či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klienta vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je klientem dítě.

Právními základy pro zpracování, která spolek provádí, jsou:

 • plnění právních povinností vztahujících se na spolek a/nebo
 • oprávněné zájmy spolku (ochrana práv spolku a práv zaměstnanců spolku) a/nebo
 • souhlas klienta se zpracováním osobních údajů.

Účely zpracování:

Osobní údaje klientů zpracováváme za účelem dluhového poradenství, tedy plnění smluvní povinnosti, a dále pro splnění právních povinností, jež se na spolek vztahují. Pro tyto případy zpracování nařízení nevyžaduje zvláštní souhlas klientů. Poskytnutí osobních údajů je v těchto případech zákonným i smluvním požadavkem.

Upozorňujeme, že telefonní hovory našich pracovníků s klienty mohou být monitorovány a nahrávky archivovány rovněž za účelem zvyšování kvality našich služeb. Zpracování osobních údajů pro tento účel je možné jen se souhlasem klientů; svůj souhlas klienti spolku udělí tak, že po upozornění na nahrávání hovoru budou v tomto hovoru se spolkem pokračovat. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, v případě jeho neposkytnutí, tzn. nepokračováním v hovoru, však nic nebrání klientům kontaktovat spolek jinou formou. Klienti mohou svůj souhlas kdykoli odvolat (resp. znovu neposkytnout), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Kategorie dotčených osobních údajů:

Za výše uvedenými účely spolek zpracovává osobní údaje klientů, a to zejména tyto adresní a identifikační údaje klientů – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa, datová schránka. Ze zvláštních kategorií osobních údajů může spolek zpracovávat například údaje o osobním stavu, údaje manžela/manželky, údaje dětí a vyživovaných osob, údaje o zaměstnavateli, údaje o poskytovateli daru a důchodu, údaje věřitelů a jejich zástupců, údaje o příjmech, údaje o majetku, údaje o dědictví, údaje o výdajích a nákladech, číslo účtu, údaje o zdravotním stavu.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje klientů jsou oprávněni zpracovávat zaměstnancia jiní pracovníci spolku. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro spolek, nebo jiným subjektům mohou být pouze poskytnuty, aniž by tyto osoby osobní údaje dále zpracovávaly (zejména tak mohou být osobní údaje zpřístupněny advokátům spolku, soudům, notářům, exekutorům, finančním úřadům a dalším správním orgánům, spolupracující IT společnosti a účetní společnosti), to vše za podmínek a v souladu s nařízením. Zaměstnanci a ostatní subjekty mají smluvní či zákonnou povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a případně i o opatřeních, která slouží k zabezpečení zpracování osobních údajů. Spolek má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se spolkem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů klientů.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje klientů spolek zpracovává vždy pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení určených účelů, tedy do doby ukončení dluhového poradenství a poté dle zákonných archivačních lhůt stanovených právními předpisy.

Zdroje osobních údajů:

Osobní údaje klientů spolek získává přímo od klientů, od věřitelů pohledávek, kteří osobní údaje získali, a dále z veřejně dostupných zdrojů (například živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí apod.), z písemné a elektronické komunikace s klienty a ze záznamů telefonických hovorů mezi spolkem a klienty.

Práva klientů:

Klienti jako subjekty údajů mají dle nařízení právo na informace a přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz a omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo na přenositelnost údajů. V případě oprávněné žádosti je spolek povinen žádosti klienta vyhovět.

Žádosti vztahující se k výše uvedeným právům mohou klienti zaslat písemně na adresu sídla spolku, tj. Život bez dluhů, z.s., ___________________ nebo elektronicky na adresu info@zivotbezdluhu.cz, případně i jinými prostředky. O způsobu vyřízení žádosti bude klient informován nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti spolkem (tuto lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž o takovém prodloužení spolek klienta vždy informuje).

Klienti mají dle nařízení dále právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení (tj. například v České republice u Úřadu pro ochranu osobních údajů), domnívají-li se, že zpracováním jejich osobních údajů bylo porušeno nařízení.

Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů:

adresa: _______________________

tel: +420 ________________

e-mail: info@zivotbezdluhu.cz